එලවළු
 • බෝංචි
 • තක්කාලි
 • ගෝවා
 • මාළු මිරිස්
 • රාබු
 • කැරට්
 • බීට්රූට්
 • නෝකෝල්
 • ලීක්ස්
 • කරවිල
 • වට්ටක්කා
 • පිපිඤ්ඤා
 • පතෝල
 • වැටකොළු
 • කොළ එළවළු
 • බණ්ඩක්කා
 • වම්බටු
 • දඹල

මාශ බෝග
 • මුං
 • කව්පි
 • තෝර පරිප්පු
 • සෝයා බෝංචි
 • උදු

අල බෝග
 • අර්තාපල්
 • මඤ්ඤොක්කා
 • බතල
 • කිරි අල
 • ඉන්නල

තෙල් බෝග
 • රටකජු
 • තල
 • සූරියකාන්ත
 • අබ
 • තෙල් එඩරු