தனியார்த்துறை

ஹலீஸ்   அக்ரோ

www.hayleysagro.com

லண்கேம்

www.lankem.lk

சி ஐ சி அக்ரி

www.cicagri.com

பவர்

http://www.baurs.com/Agriculture/index.php

பிரான்ஸ்  குரூப்

www.brownsgroup.com

அக்ஸ்டார்

www.agstar.com

Site Funded by
Site Maintained by
Site Developed by