සත්ත්ව පාලනය
  • කිරිගව පාලනය
  • කුකුළු පාලනය
  • එළු පාලනය